PSYCHOTERAPIA GESTALT

Psychoterapia Gestalt jest nurtem terapii humanistyczno-egzystencjalnym. Jest złożonym podejściem, a w centrum jej zainteresowania znajduje się człowiek jako niepowtarzalna jednostka.

W ujęciu psychoterapii Gestalt każdy człowiek posiada potencjał rozwojowy i możliwość korzystania z niego, jeśli tylko jest świadom tego, co dzieje się wokół niego oraz z nim. Mówi o tym, że zarówno problemy, jak i odczuwane cierpienie, pojawiły się w efekcie relacji z drugim człowiekiem. I tylko w relacji z drugim człowiekiem można dokonać korektywnych doświadczeń. Z tego względu podstawowym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja terapeutyczna. Tu i teraz spotyka się człowiek z człowiekiem, z wszystkimi swoimi ograniczeniami oraz możliwościami. W procesie terapeutycznym Gestalt dąży się do wewnętrznej integracji człowieka, do kontaktu z samym sobą, ze swoimi emocjami, potrzebami i pragnieniami.

Psychoterapia pomaga poszerzyć świadomość wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem i zbliża do poznania siebie. Pomaga w dokonywaniu autonomicznych wyborów, w oparciu o rzeczywiste potrzeby klienta.

 

Istotne punkty wyłaniającego się z ujęcia terapeutycznego gestalt można określić jako:

- ukierunkowaną na działanie i eksperymentowanie sytuację terapeutyczną

- koncentrację na tu i teraz, czyli na bezpośrednim doświadczeniu siebie i otoczenia

- rozszerzaniu nieświadomości na wszystkie sfery własnych przeżyć, myśli, działań czy doznań cielesnych

- uczeniu się rozróżniania tego, co jest ważne i wartościowe, od tego, co nieważne i szkodliwe

- akcentowaniu odpowiedzialności i odnajdywaniu oparcia w sobie

- łączeniu pracy indywidualnej z aktualną sytuacją i otoczeniem, w których znajduje się klient


Psychoterapia skierowana jest do osób, które:  

- doświadczają niskiego poczucia własnej wartości

- zauważają, że nie radzą sobie z emocjami

- mają poczucie braku kontroli nad własnym życiem

- doświadczają trudności w relacjach rodzinnych oraz w budowaniu relacji z partnerem lub innymi bliskimi osobami

- chcą poszerzyć własną świadomość

- doświadczają kryzysu, bólu, cierpieniaINDYWIDUALNA TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Leczenie uzależnień stanowi szeroko rozumiany proces terapeutyczny. Jego celem jest rozpoznanie problemu i zrozumienie mechanizmu uzależnienia.

Działania podejmowane przy wsparciu terapeuty prowadzić maja do zaprzestania lub zmniejszenie częstotliwości zachowań niepożądanych (między innymi takich jak: przyjmowanie substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu, zbyt częste zażywanie leków, hazard, ucieczka w świat wirtualny).

Indywidualna praca w gabinecie zakłada również tzw. redukcję szkód, a więc takie działanie, którego celem jest minimalizacja następstw i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami.

Uzależnienia są problemem zarówno dla doświadczającego ich człowieka, jak i dla całego jego otoczenia. I choć terapia zakłada przede wszystkim redukcję konsekwencji fizycznych oraz psychicznych dla osoby uzależnionej, to bierze pod uwagę kontekst rodzinny i społeczny pacjenta.

Uzależnienie ma samo w sobie charakter wieloaspektowy. Z tego względu terapia obejmować może kilka obszarów funkcjonowania człowieka: somatyczny (dolegliwości bólowe, bezsenność), psychiczny (zakłócenia sprawności układu nerwowego, trudności z koncentracją), społeczny (utrata pracy, konflikty z bliskimi osobami, rozpad związku). Oddziaływania koncentrować się mogą również w obszarze problemów medycznych (bezsenność, zaburzenia układu krążenia) oraz psychologicznych (niska samoocena, obniżenie samokontroli, brak zaufania do samego siebie, agresja i autoagresja).


Można uzależnić się między innymi od:

  • alkoholu

  • narkotyków

  • leków

  • hazardu

  • papierosów/tytoniu

  • komputera/gier komputerowych/Internetu

  • seksu

  • robienia zakupów

  • pracy


Jeżeli czujesz, że uzależnienie rujnuje Ciebie i Twoich bliskich i nie potrafisz sobie sam poradzić, skorzystaj z pomocy specjalisty.