Psychoterapia stanowi jedną ze skuteczniejszych metod postępowania terapeutycznego. Jest lecząca zarówno w przypadku zaburzeń psychicznych, jak również problemów czy kryzysów dotykających nas w codziennym życiu.

Stanowi zbiór technik leczących lub pomagających leczyć schorzenia i problemy natury psychicznej i psychologicznej.

Psychoterapia jest procesem, zmierzającym do bardziej przystępnego sposobu zobaczenia tego, co stanowi problem, a w efekcie rozwiązania trudności i poprawy własnej sytuacji.


Mimo, iż psychoterapia staje się coraz bardziej dostępną formą pomocy, podjęcie decyzji o skorzystaniu z niej nadal dla wielu osób nie jest rzeczą łatwą. Osoby, które decydują się na podjecie terapii często przeanalizowały już inne sposoby, za pomocą których mogą uporać się z tym, co dzieje się w ich życiu. W przypadku, gdy nadal odczuwają dyskomfort decydują się na wizytę u psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty.

Istotną cechą psychoterapii jest kontakt z człowiekiem, nazywany relacją terapeutyczną. 


Psychoterapia jest metodą pomagającą w leczeniu miedzy innymi zaburzeń lękowych, fobii prostych, fobii społecznej, zaburzeń nastroju (depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej), zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, natręctw, zaburzeń odżywiania, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania. Często wspiera leczenie farmakologiczne.

Jeśli odczuwasz dyskomfort, trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami, chciałbyś zasięgnąć rady lub opinii może pomóc ci dobry psycholog, psychiatra lub psychoterapeuta. Terapia poznawczo - behawioralna (z ang. Cognitive Behavioural Therapy - CBT) jest jedną z form psychoterapii i stanowi rodzaj interwencji terapeutycznej.

Podstawą teoretyczną podejścia CBT jest poznawczy model powstawania zaburzeń psychicznych, który zakłada, że każdy z nas w sposób do siebie dostosowany postrzega i rozumie to, co się dzieje w jego życiu. Człowiek konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Nadawane znaczenie kształtuje przeżywanie emocji i ma konsekwencje w podejmowaniu działań.

W nurcie CBT postrzeganie rzeczywistości zyskuje przełożenie na nasz sposób odczuwania i zachowania.

Szczególną rolę w terapii CBT odgrywa powiązanie między myślami, emocjami, reakcjami z ciała oraz zachowaniem. Terapia poznawczo-behawioralna odnosi się również do przekonań i schematów poznawczych dotyczące obrazu siebie, innych i świata. Schematy są silnie zakorzenione, przez co wpływają na nasz sposób funkcjonowania.

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności czy problemów. Jest skoncentrowana na "tu i teraz", co nie wyklucza odnoszenia się do przeszłości i przeżytych doświadczeń. Ma charakter krótkoterminowy, jest dostosowana do indywidualnie ustalonych celów.

W podejściu poznawczo-behawioralnym pacjent traktowany jest jak ekspert od swoich problemów. To on zna najbardziej swoje odczucia, myśli i konsekwencje. Terapeuta natomiast jest osobą, która na bazie posiadanej wiedzy pomaga dociec pacjentowi, co najbardziej mu w życiu przeszkadza, co stanowi trudność, tak by w efekcie doprowadzić do rozwiązanie problemu.

Zmiana, która następuje w wyniku terapii jest efektem poszukiwania nowego, bardziej przyjaznego punktu widzenia.


NASTAWIONA NA ROZWIĄZANIE KONKRETNYCH TRUDNOŚCI

                                                              SKONCENTROWANA NA "TU I TERAZ"
                                                             MA CHARAKTER KRÓTKOTERMINOWY

                                             DOSTOSOWANA DO INDYWIDUALNIE USTALONYCH CELÓW


Terapia poznawczo - behawioralna CBT koncentruje się na poszukiwaniu związku pomiędzy:

   • myślami (kontekst poznawczy)
   • uczuciami (kontekst afektywny)
   • zachowaniem (kontekst behawioralny)
   • doznaniami z ciała (kontekst fizjologiczny)


O skuteczności psychoterapii CBT

Terapia poznawczo-behawioralna jest nurtem skutecznie pomagającym w takich zaburzeniach jak: depresja, afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia emocjonalne, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia lękowe, fobia społeczna, lęk o zdrowie (GAD), ataki paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, moczenie nocne u dzieci, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), mutyzm dziecięcy, trudności szkolne czy dziecięce zaburzenia zachowania. Ten styl terapeutyczny jest najbardziej skuteczną metodą również w leczeniu problemów towarzyszących zaburzeniom, takich jak myśli samobójcze, samookaleczenie się, ataki gniewu, niepokój, brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, poczucie niekompetencji, lęk.

O skuteczności podejścia CBT świadczą liczne badania naukowe i publikacje, podające wyniki badań w odniesieniu do skuteczności terapii.